Regulamin Wydarzenia

AKTUALIZACJA REGULAMINU 16.03.2023

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) wystawy pod nazwą „Potworne Cuda - Festiwal Roślin Owadożernych”, "Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów" oraz „PLANTPORN” (zwane dalej „Wystawa”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez GTP Flaming Group Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000916884, NIP: 5252873227 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Wstęp na teren Wystawy jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Wystawy oraz na stronach internetowych Organizatora (potwornecuda.pl oraz swiatowawystawa.pl).
 3. Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.
 4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do tymczasowego wstrzymania wpuszczania na teren Wystawy kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Wystawy przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa. Uczestnik nie może z tego powodu kierować żadnych roszczeń względem Organizatora.
 5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, jednodniowy i przysługuje wyłącznie jednej osobie. Po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.
 6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Wystawy. Do czasu opuszczenia terenu Wystawy, opaska nie może być uszkodzona (rozerwana, przeklejana itp.).
 7. Komercyjne rejestrowanie i udostępnianie zarejestrowanego obrazu lub dźwięku na terenie Wystawy możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
 8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren Wystawy przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Wystawy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Wystawy lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.
 10. Podczas zwiedzania Wystawy należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
  GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252873227, KRS: 0000916884 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 11. Uczestnictwo w wydarzeniu (Wystawie) jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
 12. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu jak również zakaz wprowadzania zwierząt.
 13. Na teren Wystawy nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.
 14. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Wystawy przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
 15. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Wystawy.
 16. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Wystawy, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Wystawy przez osobę trzecią.
 17. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania Wystawy.
 18. Program Wystawy określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www.swiatowawystawa.pl oraz www.potwornecuda.pl w zakładce Harmonogram. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Wystawy do momentu jej zakończenia bez podania przyczyny.
 19. Zmiana terminu lub miejsca Wystawy, ani zmiany w programie Wystawy, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 20. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Wystawy Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Wystawy w formie pisemnej na adres:
  GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub drogą meilową na: biuro@flowershock.pl
 21. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Ostanie brzmienie regulaminu:

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) wystawy pod nazwą „Atak Gigantów - Festiwal Roślin Owadożernych" oraz "Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów" (zwane dalej „Wystawa”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez GTP Flaming Group Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000916884, NIP: 5252873227 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Wstęp na teren Wystawy jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Wystawy oraz na stronach internetowych Organizatora (atakgigantow.pl oraz swiatowawystawa.pl).

3. Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do tymczasowego wstrzymania wpuszczania na teren Wystawy kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Wystawy przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa. Uczestnik nie może z tego powodu kierować żadnych roszczeń względem Organizatora.

5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, jednodniowy i przysługuje wyłącznie jednej osobie. Po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.

6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Wystawy. Do czasu opuszczenia terenu Wystawy, opaska nie może być uszkodzona (rozerwana, przeklajana itp.).

7. Komercyjne rejestrowanie i udostępnianie zarejestrowanego obrazu lub dźwięku na terenie Wystawy możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.

8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

9. Zabrania się wnoszenia na teren Wystawy przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Wystawy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Wystawy lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

10. Podczas zwiedzania Wystawy należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252873227, KRS: 0000916884 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

11. Uczestnictwo w wydarzeniu (Wystawie) jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Wystawy oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

12. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

13. Na teren Wystawy nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.

14. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Wystawy przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

15. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Wystawy.

16. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Wystawy, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Wystawy przez osobę trzecią.

17. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania Wystawy.

18. Program Wystawy określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www.swiatowawystawa.pl oraz www.atakgigantow.pl w zakładce Harmonogram. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Wystawy do momentu jej zakończenia bez podania przyczyny.

19. Zmiana terminu lub miejsca Wystawy, ani zmiany w programie Wystawy, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

20. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Wystawy Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Wystawy, wyłącznie w formie pisemnej na adres:
GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

21. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie
oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do
reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja
niespełniająca powyższych wymogów lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.