Regulamin Wydarzenia

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) wystawy pod nazwą „Atak Gigantów - Festiwal Roślin Owadożernych" oraz "Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów" (zwane dalej „Wystawa”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez GTP Flaming Group Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000916884, NIP: 5252873227 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Wstęp na teren Wystawy jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Wystawy oraz na stronach internetowych Organizatora (atakgigantow.pl oraz swiatowawystawa.pl).

3. Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do tymczasowego wstrzymania wpuszczania na teren Wystawy kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Wystawy przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa. Uczestnik nie może z tego powodu kierować żadnych roszczeń względem Organizatora.

5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, jednodniowy i przysługuje wyłącznie jednej osobie. Po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.

6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Wystawy. Do czasu opuszczenia terenu Wystawy, opaska nie może być uszkodzona (rozerwana, przeklajana itp.).

7. Komercyjne rejestrowanie i udostępnianie zarejestrowanego obrazu lub dźwięku na terenie Wystawy możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.

8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

9. Zabrania się wnoszenia na teren Wystawy przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Wystawy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Wystawy lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

10. Podczas zwiedzania Wystawy należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252873227, KRS: 0000916884 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

11. Uczestnictwo w wydarzeniu (Wystawie) jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Wystawy oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

12. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

13. Na teren Wystawy nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.

14. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Wystawy przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

15. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Wystawy.

16. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Wystawy, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Wystawy przez osobę trzecią.

17. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania Wystawy.

18. Program Wystawy określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www.swiatowawystawa.pl oraz www.atakgigantow.pl w zakładce Harmonogram. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Wystawy do momentu jej zakończenia bez podania przyczyny.

19. Zmiana terminu lub miejsca Wystawy, ani zmiany w programie Wystawy, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

20. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Wystawy Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Wystawy, wyłącznie w formie pisemnej na adres:
GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

21. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie
oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do
reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja
niespełniająca powyższych wymogów lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WYDARZENIU W ZWIĄZKU Z COVID

 

TERENY WYSTAWIENNICZE

Dostosowanie nowego sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczej poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości 3 metrów.
W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie Wystawy
Wprowadzenie rejestracji wystawców, mediów, odwiedzających.
Każda osoba przebywająca w przestrzeni wystawienniczej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
Organizator zapewni możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu wystawowego.
Organizator zapewni odpowiednią ilość pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

 

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników wystawy w celu pozyskania danych osób przebywających na wystawie. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
Wejście na wystawę będzie tylko możliwe po okazaniu dokumentu wstępu oraz będzie dotyczyło wyłącznie osób uprawnionych tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
Zapewnienie bezpiecznej strefy dla gości oczekujących, wydzielenie stref kolejki na teren wystawy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m.
Organizator zapewnia, że będzie weryfikował liczbę osób przebywających na terenie wystawy oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
Organizator zapewnia dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS oraz weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator przygotuje specjalne zamknięte, zdezynfekowanie i odizolowane pomieszczenia dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura wystawy)

Punkty obsługi na wystawie będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 2 m.
Do pracy będą dopuszczeni jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry.
Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach wystawowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Organizator zobowiązuje Wystawców do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących oraz wyda specjalne zalecenia wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 2 metry.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach wystawowych.
Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

Organizator będzie prowadził akcje informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach wystawowych. Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie wystawowym.
W czasie trwania wystawy zostanie uruchomiony alarmowy numeru telefonu, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.