Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Regulamin Wydarzenia

AKTUALIZACJA REGULAMINU 01.09.2023

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników posiadających ważny bilet wstępu lub identyfikator wydany przez Organizatora (zwanych dalej: „Zwiedzającymi”) uprawniający do zwiedzania wystaw pod nazwą „Potworne Cuda - Festiwal Roślin Owadożernych”, "Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów" oraz „PLANTPORN – wielkie targi roślin” (zwane dalej łącznie: „Wystawą”), organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez GTP Flaming Group Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000916884, NIP: 5252873227 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

 

 1. Zakup biletów odbywa się:
  • za pośrednictwem systemu sprzedaży online - poprzez platformę ebilet.pl . Korzystanie ze wspomnianej platformy wiąże się z koniecznością przestrzegania odrębnych regulaminów, dostępnych pod adresami:

1) https://www.ebilet.pl/lp/regulamin;

2) https://www.ebilet.pl/lp/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.

  • w dostępnej dla Zwiedzających w godzinach trwania wydarzenia kasie biletowej znajdującej się na terenie Wystawy.

 

 1. Organizator informuje, że w związku z możliwością zakupu biletów w kasie biletowej:
  • ceny biletów wstępu są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT);
  • cennik biletów dostępny jest przy kasie biletowej;
  • akceptowalnymi metodami płatności są płatność gotówką i kartą płatniczą;
  • pracownik obsługujący kasę biletową wydaje dowód zakupu;
  • kupującemu bilet w kasie biletowej nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  • regulamin stacjonarnej sprzedaży biletów dostępny jest przy kasie biletowej.

 

 1. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez następujące środki komunikacji:
  • korespondencję pocztą tradycyjną na adres: GTP Flaming Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa;
  • korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@flowershock.pl ;
  • połączenie telefoniczne pod nr: +48 536 195 247

 

 1. Administratorem danych osobowych Zwiedzających na potrzeby realizacji Wystawy i uczestnictwa Zwiedzających podczas Wystawy jest GTP Flaming Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000916884, NIP: 5252873227.
 2. Uczestnictwo w Wystawie jest dobrowolne i odpłatne.
 3. Organizator informuje, że Wystawa nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 z późn. zm.).
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu Zwiedzającemu przy kasach biletowych w miejscu odbywania się Wystawy, a także w Internecie na poniżej podanych stronach www:

 

§ 2 [Wstęp na Wystawę]

 1. Zwiedzający jest uprawniony do wstępu na teren Wystawy za okazaniem biletu lub identyfikatora specjalnie wydanego przez Organizatora. Zwiedzający może zapoznać się z ceną biletów (cennikiem) przy kasie Wystawy oraz za pośrednictwem stron Organizatora potwornecuda.pl lub swiatowawystawa.pl .
  Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego.
 2. Zabronione jest wnoszenie na teren Wystawy niebezpiecznych przedmiotów oraz substancji, takich jak ciecze łatwopalne, ostro zakończone przyrządy, broń palna, broń biała, paralizator itp. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posiadaniu takich przedmiotów przez Zwiedzającego, Organizator ma prawo sprawdzić takiej osobie odzież, zawartość torebki lub innego bagażu oraz niezwłocznie ją wylegitymować w celu ustalenia tożsamości.
 3. Organizator w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa może żądać od Zwiedzającego opuszczenia terenu Wystawy. Powyższe dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy Zwiedzający zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, uniemożliwia innym osobom swobodne uczestnictwo w Wystawie oraz zachowuje się nieodpowiednio lub agresywnie, bądź w inny sposób przeszkadza innym Zwiedzającym.
 4. Na teren Wystawy nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, zażycie narkotyków lub innych substancji odurzających.
  Przedstawiciele Organizatora mają prawo do tymczasowego wstrzymania wpuszczania na teren Wystawy kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Wystawy przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.
 5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, jednodniowy i przysługuje wyłącznie jednej osobie. Po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.
 6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Wystawy. Do czasu opuszczenia terenu Wystawy opaska nie może być uszkodzona (rozerwana, przeklejana itp.). W przypadku dostrzeżenia problemów związanych ze stanem opaski należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt obecnemu na miejscu przedstawicielowi Organizatorowi.

 

§ 3 [Obowiązki w trakcie zwiedzania Wystawy]

 1. Komercyjne rejestrowanie i udostępnianie zarejestrowanego obrazu lub dźwięku na terenie Wystawy możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
 2. W trakcie zwiedzania Wystawy Zwiedzający zobowiązany jest stosować się do uwag oraz zaleceń Organizatora.
 3. Na terenie Wystawy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym również podgrzewaczy tytoniu, elektronicznych papierosów i innych urządzeń powodujących wydzielanie się ciepła i dymu.
 4. Zwiedzający nie może:
  • wnosić na teren Wystawy napojów alkoholowych (z wyłączeniem przypadku, gdy napój ten zakupi na terenie Wystawy w punktach gastronomicznych);
  • wnosić środków odurzających, substancji psychotropowych i opakowań ze szkła;
  • wprowadzać na Wystawę zwierząt;
  • zastawiać, blokować lub utrudniać korzystanie z dróg ewakuacyjnych;
  • bez wymaganego zezwolenia na piśmie Organizatora wchodzić do miejsc przeznaczonych wyłącznie do użytku Organizatora lub miejsc nieprzeznaczonych dla osób postronnych;
  • bez wyraźnej zgody Organizatora lub innej osoby uprawnionej do jej udzielenia wchodzić w interakcję z elementami Wystawy (m.in. roślinami), które mogą skaleczyć Zwiedzającego lub w inny sposób spowodować u niego szkodę.
  • prowadzić działalności handlowej lub innej działalności nastawionej na generowanie zysku w miejscu i w czasie trwania Wystawy.
 5. Organizator informuje, że:
  • zapewni na terenie Wystawy pomoc medyczną oraz inne służby mające zagwarantować bezpieczeństwo Zwiedzającym;
  • zadbał o opracowanie odpowiednich planów oraz procedur przeciwpożarowych;
  • Zwiedzający zobowiązany jest do dostosowania się do obowiązujących na terenie Wystawy przepisów lub/i poleceń porządkowych Organizatora oraz jego przedstawicieli.

 

§ 4 [Depozyt]

 1. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.
 2. Zwiedzający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przechowaniem rzeczy.
 3. Zwiedzający może odebrać rzeczy z depozytu przy opuszczaniu Wystawy.

§ 5 [Odstąpienie od umowy i reklamacja]

 1. Uczestnictwo w Wystawie jest wynikiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 38 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), w której Organizator świadczy na rzecz Zwiedzającego usługi w zakresie umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu rozrywkowym i kulturalnym. Termin wydarzenia jest ściśle oznaczony na stronie internetowej Wydarzenia.
 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z uczestnictwem w Wystawie zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Zwiedzającemu.
 3. Reklamację usługi należy złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail Organizatorowi w terminie 14 dni od daty, w której rozpoczął zwiedzanie Wystawy na adres: GTP Flaming Group Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: biuro@flowershock.pl .
 4. W reklamacji należy przede wszystkim:
  • dane składającego reklamację Zwiedzającego, w tym jego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail, na który udzielona zostanie odpowiedź na reklamację;
  • zawrzeć twierdzenia dotyczących okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji i przedstawić posiadane dowody na ich poparcie (o ile takowe Zwiedzający posiada);
  • wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji;
  • w przypadku roszczeń pieniężnych - wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać spełnione żądane świadczenie.
 5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

 1. Organizator informuje, że podczas trwania Wystawy mogą być robione zdjęcia i nagrywane materiały wideo.
 2. Wizerunek Zwiedzającego może być utrwalany w formie zdjęć lub nagrań wideo dokonywanych przez Organizatora lub/i jego przedstawicieli w celu udokumentowania przebiegu i promocji Wystawy na kanałach social-mediów poświęconych Wystawie oraz stronie internetowej Wystawy. Zwiedzający przez obecność na Wystawie godzi się na przetwarzanie swojego wizerunku oraz wykonywanie fotografii i nagrywanie materiałów wideo z jego udziałem przez Organizatora lub jego przedstawicieli. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku ma charakter nieodpłatny i odbywa się z poszanowaniem i zachowaniem godności Zwiedzającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosować należy przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polsce.
 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku:
  • konieczności zapewnienia prawidłowego przebiegu Wystawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa Zwiedzającym;
  • nowelizacji lub zmiany przepisów prawa;
  • aktualizacji danych Organizatora (nazwa, adres siedziby, forma prawna, adres e-mail, telefon kontaktowy);
  • gdy konieczność jego zmiany wynikła z przyczyn od Organizatora niezależnych, których nie mógł przewidzieć wcześniej.
 5. Organizator poinformuje Zwiedzających o treści zmian w Regulaminie nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, przez umieszczenie zmienionego i zmienianego Regulaminu na stronie poszczególnej Wystawy w widocznym miejscu na swoich stronach (www.swiatowawystawa.pl oraz www.potwornecuda.pl). Informacja będzie utrzymywana w wyżej wskazanych miejscach przez okres co najmniej 14 dni.
 6. Zwiedzający, który nabył bilet w oparciu o zapisy Regulaminu w jego poprzednim brzmieniu, w związku ze zmianą Regulaminu może wypowiedzieć umowę zawartą z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia umieszczenia informacji o jego zmianie.
 7. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie wyłącznie do umów uczestnictwa w Wystawach odbywających się w dniu lub po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu (nie dotyczy natomiast Wystaw, które już miały miejsce).
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 .